Modellbaserad Utveckling

Fengco erbjuder ett flertal verktyg för modellbaserad utveckling. Modellbaserad utveckling kan definieras på olika sätt så här ger vi en kort introduktion till hur vi ser på det hela.

Grunden till modellbaserad utveckling är själva modellen. En modell är en matematisk och visuell beskrivning som representerar en funktion eller ett fysiskt system. En välorganiserad modell ger snabbt en överblick samtidigt som den tydligt illustrerar funktionen vilket gör det enkelt att förstå precis vad som händer även om någon annan har skapat modellen. Modellen är därför i sig en dokumentation av funktionen.

En nyckelfunktion i modellbaserat arbete är att modellen är exekverbar. Det går alltså att simulera en funktion i ett tidigt skede under utvecklingsprocessen. Modellen kan beskriva ett styrsystem och användas för utveckling eller beskriva omvärlden och användas för verifiering, optimalt finns båda så att de i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen kan kopplas ihop.

Grafisk programmering används så utvecklaren behöver alltså inte kunna skriva koden själv. Syntaxfel och dylikt som kan ta en hel del tid med handskriven kod är obefintliga och fokus kan istället läggas på vad som är viktigt: felsökning på signalnivå.

Den slutgiltiga implementationen är ett resultat av en simuleringsmodell ihop med ett antal överlagrade inställningar, vilket gör att funktionen lätt kan återanvändas i andra projekt även om implementationen skiljer sig. Det går till exempel att ändra från heltalsimplementation till flyttalsimplementation genom några få knapptryckningar. Det finns gott om verktyg för att underlätta processen att jobba med standarder så som AUTOSAR eller ISO 26262.

Modellbaserad utveckling drar nytta av följande fördelar:

  • Överblickbart och lättförståeligt
  • Grafisk programmering
  • Modellen är dokumentation
  • Tidig verifiering genom simulering
  • Felsökning på signalnivå
  • Återanvändbart i olika implementationer
  • Brett verktygsstöd

Nedan finns exempel på hur olika processer kan se ut när man går från specifikation till färdig produkt inom modellbaserad utveckling.

Modellbaserad funktionsutveckling” ger exempel på hur en modellbaserad process kan se ut från idé/specifikation till en färdig produkt. För att hålla det enkelt så beskrivs främst själva funktionsutvecklingen och inte utvecklandet av testfall etc. som görs parallellt.

Modellbaserad verifiering” ger exempel på hur verifiering kan göras i en modellbaserad process. Både verifieringsstegen i utvecklingen av funktionsmodell men också hur själva testningen kan skapas modellbaserat.

Modellbaserad mjukvaruarkitektur” ger exempel på hur mjukvaruarkitekturen kan skapas modellbaserat. Exemplet tar upp AUTOSAR men det går att applicera på andra/egna arkitekturer.

Kontakta oss