Kvalitets- och miljöarbete

Fengco Real Time Control AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och  ISO 14001:2015 för miljöledningssystem

Miljöarbete för en hållbar utveckling

Fengcos övergripande miljömål är att minska vår negativa miljöpåverkan samt vara ett företag som bedriver ett aktivt miljöarbete. Detta åstadkommer vi genom att identifiera vilka områden vi kan minska vår negativa miljöpåverkan på, och aktivt jobba för att bli bättre på det identifierade området.

Miljöpolicy

Fengco Real Time Control AB skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till kundens miljöarbete. Fengco arbetar för att kontinuerligt minska negativ påverkan på miljön i alla verksamheter. Naturresurser bevaras i största möjliga utsträckning genom att tillhandahålla produkter som hjälper våra kunder att driva utvecklingen av energisnåla produkter. Vi anpassar produkterna som erbjuds till kund så att de är rätt dimensionerade ur ett miljöperspektiv; detta innebär att produkterna inte innehåller onödigt material eller förbrukar onödig elektrisk effekt.

På företaget har vi rutiner för att arbeta på ett miljövänligt sätt vilket bland annat innebär att vi reser så miljövänligt som möjligt och källsorterar där möjligt och rimligt.

Fengco följer gällande miljölagstiftning.

Kvalitetsarbete för våra kunder

Fengcos mål är att ständigt öka våra kunders tillfredsställelse genom att bedriva ett arbete med en så hög service och kvalitets -nivå som möjligt och därigenom uppfylla våra kunders krav. Detta gör vi genom att:

  • vara en förstklassig leverantör av verktyg och kompetens för utveckling och testning av mekatroniksystem
  • vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål
  • agera utifrån ett kundperspektiv och skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder
  • tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller ställda kundkrav
  • i all verksamhet följa tillämpliga lagar och föreskrifter
  • utveckla vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar
  • efterleva kvalitetspolicyn i alla medarbetares dagliga arbete

Certifikat